Skräckens natur

Katarina Frostenson

Jag går ut efter mannen som ska ta mig av daga. Är marken

grön eller vit. Sak detsamma. Det är en saklig sträcka.

Mellan träd. Vägen går rak mellan stammar

Det är ett stycke mark. Och vägen fortsätter ner mot en strand

Men alltid där, där en kort väg är mellan dungar

Enbuskar, björnbärssnår. Och skogen full av granar, plansch-

träd

En råk. Ett sorlande ljud, där – borta. Något kämpar för att

få röst. En bågning. En rygg

Du går om det

Framför dungarna hejdas steg, var det här det hänt. Har det hänt.

Det är alla ögon som i åren sett   vem har naglat sin blick i

det tysta

Träd. Som ett träd ”står vid sin rand”. Det får inte ut det.

Träd – Märken.

Två dungar, en väg. Två trädklungor på var sida, björk, enträd,

granar   Det är alla ögon som i åren sett och försökt gå in.

Söka skydd

fly    ögon i ryggen

Vem har spänt sin rygg i det utspända. Någon ser. Sväller blicken

av din blick, av att du ser – tillbaka

Träd. Som träd ”står”. Som träd börjar gå – av sig själva.

Det ser. Du är utanför. Utenom. Nu stängs hörseln av

Jag går ut efter handen som skall ta om halsen. Från en rygg.

Ur en plats. Det finns inget märke i dukens glans

Något kämpar för att få röst. Och något kämpar inte

The Nature of Fear

translated by Bradley Harmon

I hunt down the man who will take my life. Is the ground

green or white. All the same. A real distance.

Between trees. The path goes straight between trunks

A patch of land. And the path continues down to a shore

But always there, where there is a short path between trunks

Juniper bushes, blackberries. And the forest full of fir trees, poster-

trees

A crack in the ice. A murmuring sound, over – there. Something struggles for

voice. An arch. A back

You go around it

Footsteps halt before the groves, was it here where it happened. Has it happened.

All the eyes that watched for years   who has nailed their gaze into

the silence

Tree. Like a tree “stands at its edge.” It does not get out of it.

Trees – The marks.

Two groves, one path. Two tree clusters on each side, birch, juniper,

firs   All the eyes that watched for years and tried to get in.

Seek shelter

flee    eyes in the back

Whose back is stretched out in the outstretched. Someone sees. Swallows the gaze

of your gaze, of you looking – back

Trees. How trees “stand.” As trees begin to break – away from themselves.

It sees. You are outside. Excluded. Hearing is now turned off

I hunt down the hand that will take my throat. From behind.

Out from somewhere. No blemish on the painting’s polish

Something struggles for voice. And something doesn’t

about the authors