Песен

Margarita Serafimova

Сърцето ми тихо пееше.

Нямаше нужда да повишава

своя глас.

 

Song

Translated by Margarita Serafimova

My heart was quietly singing.

It did not need to raise

its voice.

about the author