یکی دو هفته می‌شود که توی این قصرم و هیچ اتفاق نیافتاده

Bijan Elahi

تاقهای ضربی‌ی بغداد و تاقهای ضربی دجله ...

قصه اگر ناتمام می‌ماند

یحتمل که شعر می‌شد و شعر

در تمامیّتِ خود قصه می‌شود . به همین دلیل ، شاعران

همیشه ، جخت ، تقطیع می‌کنند و من می‌خواهم

ازان گشتهای بی‌حوصله در بغداد

تقطیع کنم روی خانه‌یی در بازار

که ، در الف لیل ، زمینش را

گونه گونه رخام گسترده‌اند و سقفهای غرفه‌ها

به لاجورد و آبِ زر نقش کرده‌اند :

اجرتش ماهی ده دینار !

واقعاً راسته یا مسخره‌ام می‌کنید ؟ دربان گفت :

واقعاً راسته امّا هر که توی خانه بیاید

یکی دو هفته بیشتر نمی‌کشد مریض می‌شود می‌میرد .

یکی دو هفته می‌شود

که توی قصرم و هیچ اتفاق نیافتاده است ؛

فقط غروبها طلایی‌ست : می‌شود شنفت !

واقعاً چه غفلتی ! پسرم ! مگر هنوز

به بام قصر نرفته‌ای ؟ زنِ دربان گفت .

مگر از بامِ قصر چیست

جز همین تاقهای ضربی‌ی بغداد و تاقهای ضربی‌ی دجله ...

For Two Weeks I have been in this Palace. Nothing has Happened1

Translated by Kayvan Tahmasebian and Rebecca Gould

Baghdad’s arches and the arches of the Tigris —

The story left unfinished

may turn into a poem and a poem

finished                       can make a story. That’s why poets

always break the lines of their poems. And I want

from among those pointless walks around Baghdad

to break the line on a house in the bazaar

carpeted with many marbled stones in The Thousand and One Nights, where the ceilings

are painted turquoise and gold.

“Ten dinars a month for rent!”

“Are you kidding?”

“I’m not kidding,” the doorkeeper said, “but whoever enters the house

gets sick and within two weeks dies.”

For two weeks

I’ve been in this palace and nothing has happened.

I’ve only seen sunsets of gold:

you can hear them!

“Hey, boy, you haven’t seen the palace belvedere?” the doorkeeper’s wife said.

But what is on the roof

other than Baghdad’s arches and the arches of the Tigris —
  1. This poem offers a poetic retelling of a story in the Arabic A Thousand and One Nights, “The House and the Belvedere” (night 599). Elahi’s poem reproduces the phrasing of the Persian translation of A Thousand and One Nights by ʻAbd al-Laṭif Tasuji Tabrizi (1858).
about the author