Một Bóng Trăng Gầy

Tuệ Sỹ

Nằm ôm một bóng trăng gầy

Vai nghiêng tủi nhục hờn lay mộng tàn

Rừng sâu mấy nhịp Trường sơn

Biển đông mấy độ triều dâng ráng hồng

Khóc tràn cuộc lữ long đong

Người đi còn một tấm lòng đơn sơ?

Máu người pha đỏ sắc cờ

Phương trời xẻ nửa giấc mơ dị thường

Quân hành đạp nát tà dương

Khúc ca du tử bẽ bàng trên môi

Tình chung không trả thù người

Khuất thân cho trọn một đời luân lưu

A Slender Moon

translated by Nguyen Ba Chung and Martha Collins

Resting, I embrace a slender moon

Disgrace bows shoulders, rancor shakes fading dreams

Many forests run through the Truong Son mountains

Many red clouds, from tides of the Eastern Sea

On an ill-fated journey, tears well, spill over

Can one who journeys keep a simple heart?

His blood mingles, red, with the flag’s color

The sky cuts his remarkable dream in half

An army march tramples the setting sun

Lips are mortified by the traveler’s song

Love, when true, takes no revenge on others

One can seclude oneself in a wandering life

 

about the author